هواساز چیست؟

8 مرداد 1397 0

هواساز چیست؟
همانگونه که از نام آن مشخص است دستگاهی که برای آماده سازی و تامین هوای مورد نیاز فضای مورد نظر استفاده می شود هواساز نام دارد.آماده کردن هوا شامل سرمایش یا گرمایش،رطوبت زنی و تصفیه هوا می باشد.جهت سرمایش یا گرمایش هوا از کویل های سرد و گرم،برای رطوبت زنی دستگاه رطوبت زن و تصفیه هوا از فیلترهای مختلف با کاربردهای متفاوت استفاده می شود.
 
اجزای هواساز:

1- باکس هواساز: دمنده، فیلترها، کویلهای سرمایش و گرمایش و رطوبت زن در داخل آن قرار می گیرند که دارای یک یا چند ورودی و خروجی جهت تامین هوا می باشد. این باکس بر روی فونداسیون نصب می شود.ورودی ها و خروجی ها توسط کانال به بخش های مربوطه مرتبط می شوند.
2- دمنده: جهت مکش هوای تازه بیرون و برگشتی از فضاهای مختلف و دمش آن به داخل فضاهای مورد نظر می باشد .
3- فیلترها: جهت تصفیه هوا به کار می روند.فیلتر ها انواع مختلفی دارند که به شرح زیر می باشند:
الف- فیلتر فلزی: این فیلترها قابل شستشو می باشند و قادر به فیلتر کردن ذرات معلق در هوا به اندازه 1-2 میلی متر هستند.
ب- فیلتر کیسه ای(Bag Filter): این فیلتر ها به صورت معلق در محفظه هواساز قرار می گیرند و با عبور هوا از آنها هوا عملر فیلتراسیون انجام می شود.
ج- فیلترهای هپا(High Efficiency Particulate Air): این فیلترها توانایی جذب ذرات تا 0.3 میکرون را دارای می باشند.کاربرد آنها در اتاقهای جراحی، اتاق تمیز و برخی صنایع حساس می باشد.
4- کویل های سرمایش وگرمایش : با جریان یافتن آب سرد یا گرم و یا مبرد در داخل آنها وعبور هوا از روی آن ها هوا گرم یا سرد شده و به داخل فضاها هدایت می شود.
5- رطوبت زن : با پاشش آب توسط نازل در جریان هوا و یا عبور جریان خشک هوا از روی مخزن آب  رطوبت آن افزایش می یابد.
6- تجهیزات کنترلی: مانند دماسنج ها ، رطوبت سنج ها ،شیرهای کنترلی و دیگر تجهیزات می باشند که جهت کنترل عملکرد هواساز به کار می روند.
  7- محفظه اختلاط هوا: در برخی از هواسازها(هواساز با هوای برگشتی) حدود %80 هوای داخل فضاها را توسط کانال به هواساز برگشت می دهند تا در محفظه اختلاط با هوای تازه مخلوط شده و دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
 
انواع هواساز:
 هواسازها از نظر مکش هوا به دو دسته هواساز با هوای برگشتی(Return Air) و هواساز با هوای تازه کامل(Full Fresh) و از نظر دمش به دو دسته یک منطقه ای(Single Zone) و چند منطقه ای(Multi Zone) وهم چنین         روبه روزن و بالا زن تقسیم بندی می شوند.
 
 

نظرات